HI-TEK

หลอดฮาโลเย่น 150 วัตต์ แสงนวล R7s

รายละเอียด

หลอดฮาโลเย่นชนิดตรง มีอายุการใช้งานยาวนาน ใช้งานกับโคมเดลต้า ขั้ว R7S

ราคา    

25 บาท

น้ำหนัก: 0.05 kg

หลอดฮาโลเย่นชนิดตรง มีอายุการใช้งานยาวนาน  ใช้งานกับโคมเดลต้า ขั้ว R7S

 - มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 2000 ชั่วโมง ให้แสงสว่างมากกว่าและมีคุณภาพสูง ผลิตตามมาตรฐานยุโรป
 - เป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปด้วย

 - 150 วัตต์
 - ประเภท : ใส
 - ขั้ว : R7s
 - ความสว่าง : 2,600  ลูเมน
 - อายุการใช้งาน : 2,000 ชม.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง